Ciga i prekršaj

Ciga prelazi ulicu a na semaforu crveno svetlo.

Sa druge strane ulice stoji dežurni policajac i

kontroliše da li neko pravi prekršaj. Ugleda Cigu,

sačeka ga i strogim glasom mu reče:

– A sada da platiš kaznu za učinjeni prekršaj.

Jesi li ti uopšte video da je crveno svetlo na

semaforu?

– Jesam drug policajac.

Video sam da je crveno, ali nisam video tebe.